АСПІРАНТУРА

Аспірантура Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України


Правила прийому до аспірантури

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України у 2020 році проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 103 -"Науки про Землю" (ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ‑ Наказ МОН України № 1073 від 05.09.2016 року) за наступними спеціалізаціями:
 • геологія нафти і газу,
 • геохімія,
 • геотектоніка,
 • літологія,
 • геологія твердих горючих копалин. 
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає: - заяву вступника; - копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації); - список опублікованих наукових праць і винаходів за обраною спеціальністю (ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності; - копію трудової книжки, завірену за місцем праці; - особовий листок з обліку кадрів; - копію паспорта, ідентифікаційного; - медичну довідку про стан здоров’я за формою 286-у; - рекомендацію для навчання в аспірантурі (за наявності); - дві фотокартки 3х4; - сертифікат, що засвідчує рівень знання іноземної мови, зокрема англійської ‑ сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment  (за наявності). Паспорт, ідентифікаційний та диплом про вищу освіту (оригінали та копії) подаються вступником особисто. Прийом документів проводиться до 10 вересня 2017 р. Зарахування на навчання - з 1 листопада 2017 р.   Документи подаються за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-а, к. 60. Довідки за телефоном (032) 263-12-72, 263-50-47.  

План навчального процесу аспірантів в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА
 • Іноземна мова.
 • Філософія.
 • Методологія та організація наукових досліджень.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
 • Геодинаміка і нафтогазоносність.
 • Геотеконіка осадових басейнів.
 • Літологія: седиментогенез.
 • Геохімія флюїдів.
 • Геологія твердих горючих корисних копалин.
Курси вільного вибору аспіранта Перелік № 1 (1 курс з переліку)
 • Геологія нафтогазоносних басейнів України.
 • Нетрадиційні джерела вуглеводнів.
Перелік № 2 (1 курс з переліку)
 • Методи досліджень мінеральної речовини.
 • Аналіз мінералого-геохімічних даних.
Перелік № 3 (1 курс з переліку)
 • Геологічна і геохімічна палеоокеанографія.
 • Літофаціальний аналіз. 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
 • Навчально-педагогічна практика. 
АТЕСТАЦІЯ
 • Комплексний іспит зі спеціальності.
 • Кваліфікаційна атестація:
- повне виконання освітньо-наукової програми, - необхідний набір опублікованих за результатами досліджень наукових праць, - апробація результатів на наукових конференціях, - належним чином оформлений рукопис дисертації та представлення її на науково - методичний семінар або до розгляду в спеціалізовану вчену раду для отримання наукового ступеня доктора філософії.

Правила прийому до аспірантури