Персоналії

Персоналії

ДИРЕКТОР Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України Pavlyuk академік НАН України Мирослав Іванович Павлюк

М.І. Павлюк – фахівець у галузі геології горючих копалин; його наукові інтереси зосереджені на ключових проблемах нафтогазової геології, тектоніки, взаємозв’язку формацій, геологічної еволюції та нафтогазоносності, на розробці методики формаційного та порівняльно-тектонічного аналізів для цілей прогнозу і оцінки нафтогазоносності конкретних регіонів (півдня та заходу України, акваторій Чорного та Азовського морів, і нових слабо вивчених регіонів світу, зокрема арктичних Баренцового та Карського морів). Ним вперше виконано формаційний аналіз нафтогазоносних комплексів півдня України, що є одним з пріоритетних напрямів сучасної геології і, має теоретичне і практичне значення. У 1965 р. закінчив геологічний факультет Львівського державного університету ім.Івана Франка. З 1965 р. працює в ІГГГК НАН України на посадах інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника (1965-1970 рр.). В 1970-1973 рр. – навчався в аспірантурі під керівництвом академіка Г.Н.Доленка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію “Особливості тектоніки Центрального Причорномор’я (у зв’язку з нафтогазоносністю)” за спеціальністю “Геотектоніка”. З 1974 по 1983 рр. – вчений секретар Інституту; у 1987-1988 рр. – завідувач лабораторією проблем нафтогазоносності акваторій, з 1988 р. по сьогоднішній день – завідувач відділу геології нафти і газу. У 1997 р. захистив докторську дисертацію “Мезозой-кайнозойська еволюція і нафтогазоносність Азово-Чорноморського шельфу”. З 1998 р. працює на посаді заступника директора з наукової роботи ІГГГК, з 2000 р. – директора Інституту. Член-кореспондент НАН України з 2006 р., професор за спеціальністю «геологія нафти і газу» (2005 р.). Академік НАН України з 2018 р. М.І.Павлюку належить більше 160 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі 13 монографічних. Основні монографії з авторством М.І.Павлюка: “Тектоніка і формації області зчленування Східно-Європейської платформи і Скіфської плити” (1978р.); “Фациальные особенности меловых отложений юга Украины” (1981р.); “Геологические формации нефтегазоносных провинций Украины” (1984р.); «Геология шельфа УССР” (1986р.); “Разломная тектоника и нефтегазоносность Украины” (1989р.); “Геодинамика и нефтегазоносность Арктики” (1993р.); “Панкардія: проблеми еволюції” (2004р.); “Нафтогазоносність рифтогенів” (2004р.); “Карпатська нафтогазоносна провінція” (2004р.). М.І. Павлюк був організатором та учасником багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференцій, симпозіумів, нарад з актуальних проблем геотектоніки та нафтогазоносності. Постійно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації, під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. В Інституті ним створена нова наукова школа “Геодинаміка нафтогазоносних провінцій”. Він є головою Наукової ради з проблеми “Геологія і геохімія горючих копалин” НАН України, головним редактором журналу “Геологія і геохімія горючих копалин”, членом редколегії журналу “Геодинаміка”, головою спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при ІГГГК НАН України, членом бюро Західного Наукового Центру (ЗНЦ) НАН України та головою секції “Науки про Землю” ЗНЦ, академіком Української нафтогазової академії (УНГА) та членом президії УНГА. У 2003р. нагороджений медаллю “За працю і звитягу”.