Відділ проблем геотехнології горючих копалин

Відділ проблем геотехнології горючих копалин

Завідувач відділу: старший науковий співробітник, доктор. технічних наук Д. В. Брик Науковим підґрунтям заснування відділу стали фундаментальні роботи доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Емануїла Богдановича Чекалюка (1909–1990). Організований ним у 1963 році відділ проблем глибинних вуглеводнів став провідним центром вивчення проблем походження нафти та місцем заснування термодинаміки неорганічного синтезу викопних вуглеводнів, чим здобув визнання не тільки в Україні, але й за її межами. Роботи проф. Е. Б. Чекалюка з геотехнології видобутку нафти, процесів вилучення залишкових покладів нафти і сьогодні є настільними книгами нафтовиків-практиків. Продовжувачем справи Е. Б. Чекалюка став доктор технічних наук, професор Юрій Васильович Стефаник (1947–2013). Під його керівництвом відділ проблем геотехнології горючих копалин (так він почав називатись з 1988 року) зайнявся окрім генезису нафти і газу, питаннями раціонального використання запасів некондиційних твердих горючих копалин – підземною газифікацією вугілля та проблематикою горючих сланців, а також екологічною конверсією наземних техногенних об’єктів вуглевидобутку. З 2013 року відділ очолює старший науковий співробітник, кандидат технічних наук ( з 2021 року – доктор технічних наук) Дмитро Васильович Брик. У відділі проблем геотехнології горючих копалин працює 8 співробітників, серед них 2 доктори і 3  кандидати наук та 3 інженерно-технічних працівників – геологи, механіки, математики. Основні напрями наукових досліджень:
  • геоекологія та розроблення наукових засад енергоефективних технологій;
  • підземна газифікація некондиційних пластів вугілля;
  • теорія нафтогазовуглеутворення та формування покладів і родовищ нафти, газу, вугілля, метану у вугільних родовищах;
  • формування та розміщення родовищ нафти, газу і вугілля в земній корі;
  • газифікація вугільних породних відвалів з метою отримання енергетичного газу;
  • геотехнологія вилучення паливно-енергетичних ресурсів з некондиційних горючих копалин.
Основні досягнення: Створено концепцію отримання рідких синтетичних продуктів з відходів виробництва (низькоякісне вугілля, біомаса, відходи нафтової промисловості тощо). Встановлено комплекс геологічних критеріїв придатності вугільних пластів для підземної газифікації на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Встановлено термодинамічні умовини утворення нафтоподібних систем у надрах Землі за ізотопним складом вуглецю. Розроблено “Робочий проект дослідно-промислової ділянки для відводу біогазу” на Львівському полігоні твердих побутових відходів. Розроблено та впроваджено «Рекомендації стосовно підвищення енергоефективності господарського комплексу Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська області)». Виконано низку інших науково-дослідних та прикладних досліджень та отримано фундаментальні та прикладні результати з визначеної тематики. У відділі активно розвивається міжнародне наукове співробітництво. За програмою добросусідства Європейського Союзу Польща-Білорусь-Україна INTERREG IIIA / TACIS CBC у співпраці з Інститутом нафти  і газу (м.Краків, Польща),  виконано два проєкти, зокрема: - No NEB/PL/PDK/2.1/05/268  „Польсько-Український центр співпраці з контролю газів полігонів твердих побутових відходів” - 2006-2008 рр., …, 2013 р.; - No NEB/PL/PDK/2.1/06/45 „Ескалація природного газу – спільна польсько-українська проблема передгір’я Карпат” - 2007-2008 рр. , …, 2013 р.; При відділі функціонує неструктурне відділення створеного у 2006 р. Інститутом нафти  і газу (м.Краків, Польща) разом з Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України «Польсько-українського центру співпраці з контролю газу полігонів ТПВ». У 2016 р. співробітники відділу взяли участь у міжнародному проєкті з  Головним гірничим інститутом  (Катовіце, Польща) на тему «Підвищення конкуренційності підприємств Львівської області шляхом впровадження інноваційних технологій використання місцевої енергетичної сировини» за програмою Міністерства закордонних справ Республіки Польщі «Польська допомога для розвитку – 2016», http://urakol.iggcm.org.ua/en/ . Сьогодні наукові зусилля працівників відділу спрямовані на розробку геотехнології отримання рідких синтетичних палив та високоенергетичного газу з некондиційних покладів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. У відділі створено експериментальну установку з моделювання процесів підземної та наземної газифікації вугілля, отримання синтез-газу СО і Н2 та синтезу нафтоподібних вуглеводнів. Проводяться роботи щодо залучення у енергетичний баланс біогазу полігонів твердих побутових відходів. Продовжується праця над вивченням термодинаміки генезису викопних вуглеводнів. За період 2016-2023 роки працівниками відділу опубліковано 46 статтей, 1 монографія, отримано 12 патентів України та захищено 2 докторські дисертацій. igggk.geotechnology@ukr.net