Відділ проблем геотехнології горючих копалин

Відділ проблем геотехнології горючих копалин

Завідувач провідний науковий співробітник, канд. тех. наук Д. В. Брик

Науковим підґрунтям заснування відділу стали фундаментальні роботи доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки Емануїла Богдановича Чекалюка (1909–1990). Організований ним у 1963 році відділ проблем глибинних вуглеводнів став провідним центром вивчення питання походження нафти та місцем заснування термодинаміки неорганічного синтезу викопних вуглеводнів, чим здобув визнання не тільки в Україні, але й за її межами. Роботи проф. Е. Б. Чекалюка з геотехнології видобутку нафти, процесів вилучення залишкових покладів і сьогодні є настільними книгами нафтовиків-практиків. Продовжувачем справи Е. Б. Чекалюка став доктор технічних наук, професор Юрій Васильович Стефаник (1947–2013). Під його керівництвом відділ проблем геотехнології горючих копалин (так він почав називатись з 1988 року) зайнявся окрім генезису нафти і газу, питаннями раціонального використання некондиційних запасів горючих копалин – підземною газифікацією вугілля та проблематикою горючих сланців. З 2013 року відділ очолює провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук Дмитро Васильович Брик.

У відділі проблем геотехнології горючих копалин працює 9 співробітників, серед них 4 кандидатів наук та 5 інженерно-технічних працівників – геологи, хіміки, фізики, математики.

Основні напрями наукових досліджень:

  • теорія нафтогазоутворення та формування покладів і родовищ нафти, газу, метану у вугільних пластах і “сланцевого газу”;
  • формування та розміщення родовищ нафти і газу в земній корі;
  • підземна газифікація некондиційних пластів вугілля;
  • геоекологія та розроблення наукових засад енергоефективних технологій.

Основні досягнення.

Створено концепцію отримання рідких синтетичних продуктів з відходів виробництва (низькоякісне вугілля, біомаса, відходи нафтової промисловості тощо).

Встановлено комплекс геологічних критеріїв придатності вугільних пластів для підземної газифікації на прикладі Львівсько-Волинського басейну.

Встановлено термодинамічні умовини утворення нафтоподібних систем у надрах Землі за ізотопним складом вуглецю.

Розроблено “Робочий проект дослідно-промислового полігону по відводу біогазу” для Львівського полігону твердих побутових відходів.

Розроблено техніко-економічне обґрунтування “Створення додаткових виробничих площ на існуючому Львівському міському сміттєзвалищі за рахунок рекультивації гудрононакопичувачів”.

Зроблено комплексну оцінку санітарного стану ґрунту території полігону твердих побутових відходів Стрийсько-Дрогобицького регіону.

Проведено оцінку придатності ділянки для будівництва підприємства промислової переробки побутових відходів потужністю до 100 тис. т на рік для міст Червонограда, Соснівки і смт Гірник.

Розроблено пропозиції до Програми співробітництва НАН України і Львівської обласної ради за темою: “Впровадити технології управління побутовими відходами та рекультивації Львівського міського сміттєзвалища та вивільнення накопичувачів кислих гудронів з використанням енергетичного звалищного газу” та технологію отримання біогазу, яка впроваджена на Львівському міському сміттєзвалищі.

Наукове співробітництво з Інститутом нафти і газу (Краків, Польща) у рамках програми добросусідства INTERREG IIIA на 2006–2007 рр. вилилося в спільну тему: “Українсько-польський центр співпраці з контролю газу полігонів твердих побутових відходів”.

Сьогодні наукові зусилля працівників відділу спрямовані на розробку геотехнології отримання рідких синтетичних палив та високоенергетичного газу з некондиційних покладів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. У відділі працює експериментальна установка з моделювання процесів підземної та наземної газифікації вугілля, отримання синтез-газу СО та Н2 та синтезу нафтоподібних вуглеводнів. Проводяться роботи з залучення у енергетичний баланс біогазу полігонів твердих побутових відходів. Продовжується праця над питаннями вивчення термодинаміки генезису викопних вуглеводнів.

За період 2004-2014 років працівниками відділу опубліковано 252 статті, одна монографія, отримано 30 патентів на винаходи та захищено 4 кандидатських дисертацій. У відділі проводиться патентно-ліцензійна робота, що підтверджується присудженням Інститутові призових місць по НАН України впродовж останніх семи років.

igggk.geotechnology@ukr.net