Відділ геології нафти та газу

Відділ геології нафти та газу

Завідувач академік НАН України М. І. Павлюк

Відділ геології нафти і газу створений 1961 р.

У відділі працює 22 співробітника, у тому числі 2 доктори, з яких 1 член-кореспондент  НАН України, та 4 кандидати наук.

Головними напрямами досліджень відділу є:

  • вивчення проблеми нафтогазоутворення з позицій новітніх геологічних концепцій;
  • дослідження закономірностей формування і розміщення родовищ нафти та газу в земній корі.

За цими напрямами виконані наступні дослідження:

Розробка гіпотези походження нафти і газу, за якою природні нафта і газ є продуктом взаємодії глибинних (мантійних) водень–вуглець–вуглеводневих газів і легких нафт (конденсатів) та органічної речовини осадових порід.

Обґрунтування геоциклічності та впливу земних і космічних чинників на формування нафтогазоносних провінцій та розподіл запасів нафти і газу по палеоширотах земної кулі.

Опрацювання геолого-геофізичних і геохімічних моделей формування нафтогазоносних провінцій України: Карпатської, Дніпровсько-Донецької і Азово-Чорноморської.

Обґрунтування формаційної послідовності мезозойсько-кайнозойських комплексів Азово-Чорноморського регіону як індикатора геодинамічних зусиль розтягу чи стиску та ізостазії, встановлення проміжної між альпінотипним і германотипним характером локальної складчастості та розробка нової класифікації типів локальних складок-пасток нафти і газу.

Доведено, що головними рушійними силами тектогенезу є процеси, які відбуваються в надрах Землі та ініціюють рух літосферних плит, взаємодія яких обумовила всі особливості будови і розвитку Панноно-Карпатсько-Динарського регіону та вплинула на формування і закономірності розповсюдження корисних копалин, у тому числі нафти і газу.

Встановлення ймовірних аспектів процесів міграції та акумуляції нафт і конденсатів Південного нафтогазоносного регіону України на підставі дослідження їхніх геохімічних особливостей.

Розробка геодинамічних критеріїв нафтогазоносності (геодинамічний режим регіону; генетичний тип і ранг геоструктур; літодинамічні комплекси; пастки нафти і газу; диз’юнктивні дислокації; геодинамічний режим формування покладів вуглеводнів, процеси їх міграції та час утворення скупчень нафти і газу) та визначення на цій основі перспектив нафтогазоносності регіонів України.

Визначення перспективних резервуарів вуглеводнів неантиклінального типу (поховані рифи, стратиграфічно- і диз’юнктивно-екрановані і ін.) на Волино-Поділлі та обґрунтування нових пошукових об’єктів – палеозойських і рифейських відкладів Передкарпаття.

Результати досліджень були викладені в численних наукових звітах, 234 публікаціях, в тому числі в 10 монографіях (2000–2914 р.р.).

За результатами досліджень були розроблені рекомендації на проведення геологопошукових і бурових робіт, зокрема прийнята НАК “Нафтогаз України” до впровадження науково-практична розробка “Обґрунтування ділянок для проведення параметричного буріння і сейсмічних досліджень у межах Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину”, а також пропозиції щодо проведення комплексних геолого-геофізичних досліджень з конкретизації місцезнаходження силурійських похованих рифів Волино-Поділля.

Співробітники відділу взяли активну участь у численних міжнародних наукових конференціях, у тому числі:  32-ому Міжнародному геологічному конгресі (Італія, 2004 р.),          18-ому конгресі КБГА (Сербія, 2006), 33-ому Міжнародному геологічному конгресі (Норвегія, 2008 р.), 19-ому конгресі КБГА (Греція, 2010).

Проводиться плідна наукова співпраця з геологічними установами Австрії, Китаю, з польськими і словацькими дослідниками, результатом чого стало видання Геологічної карти прикордонних територій Польщі, України та Словаччини.

Відділ геології нафти і газу разом з іншими відділами Інституту є базовою структурою Наукової Ради НАН України з проблеми “Геологія і геотехнологія горючих копалин”, а також Наукової секції “Науки про Землю” Західного наукового центру НАН України.

Завідувач відділу – академік НАН України М. І. Павлюк, 2003 р. нагороджений медаллю “За працю і звитягу”.