Відділ проблем геології Карпат

Відділ проблем геології Карпат

Завідувач доктор геол.-мінерал. наук О. С. Ступка

Належить до найстаріших відділів в Інституті. Під назвою “Відділ палеогеографії і тектоніки провінцій горючих копалин” створений ще в 1949 році при Львівському відділенні Інституту геологічних наук АН УРСР. Очолив відділ академік АН УРСР О. С. Вялов. З 1988 року відділом керує д. г.-м. н. О. С. Ступка.

У відділі проблем геології Карпат працює 15 співробітників, у тому числі 2 доктори та 3 кандидати геолого-мінералогічних наук.

Сьогоднішня стратегія розвитку наук про Землю спрямована на вивчення загальних закономірностей еволюційного розвитку Землі і формування її геосфер, вивчення літосфери і динаміки розвитку її окремих геотектонічних елементів, закономірностей утворення і розташування родовищ нафти і газу в земній корі. Розвиток мобілістичної концепції тектогенезу протягом останніх десятиліть, а також положення нової дисципліни, яка набуває для геотектоніки характеру фундаментальної, а саме нелінійної геодинаміки,привели до кардинальних змін у загальних геологічних уявленнях. Різноманітні протиріччя, які існували довший час із питань тектонічної еволюції Українських Карпат, знаходять своє нове вирішення в рамках сучасних тектонічних концепцій. Це й визначило фундаментальний напрямок досліджень відділу:

вивчення геологічної будови (у тому числі глибинної) Карпатської споруди і суміжних регіонів та відтворення їхньої геодинамічної еволюції з позиції мобілістичної концепції тектогенезу. Науково-дослідні роботи відділу проводяться по трьох напрямах: тектонічному, палеонтолого-стратиграфічному, магматичному.

В аспекті розробки цієї тематики закладено наукову основу нового фундаментального напряму у вивченні геологічної будови і розвитку Українських Карпат, суть якої полягає в кардинальній перебудові геологічних досліджень шляхом пізнання еволюції геологічних процесів в історії розвитку регіону, у встановленні характеру його структурних форм та їх генези і взаємовідношень.

Основні наукові досягнення отримані колективом відділу:

  • вперше з позицій регіональної геодинаміки відтворено еволюцію території Українських Карпат і суміжних окраїн Східноєвропейської платформи як складових частин північної континентальної окраїни океану Тетіс у мезозойсько-кайнозойський період; проведено типізацію тектонічних елементів Карпатського регіону і суміжних областей з позицій мобілістичної концепції тектогенезу;
  • уточнено стратиграфічну схему неогенових відкладів Прикарпаття; внесено уточнення і доповнення в стратиграфію і тектоніку Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, уточнено геологічну будову ключових ділянок у Скибовій, Кросненській, Дуклянській, Сухівській, Буркутській і Рахівській зонах; проведено седиментологічні дослідження ряду флішових і моласових стратонів, що стануть основою для палеогеографічних та палеогеодинамічних реконструкцій;
  • проведено біостратиграфічні дослідження, які дозволили підтвердити наявність крейдових відкладів у Голятинській антикліналі та правомірність виділення її як окремої структури;
  • створено новий варіант схеми стратиграфії міоценових відкладів Закарпатського прогину. Отримані результати увійшли в регіональну схему стратиграфії неогену Закарпатського прогину як складової частини серії схем нового покоління;
  • з урахуванням нових даних з магматизму Українських Карпат і всього регіону Панкардії подано уточнену схему еволюції магматизму цього регіону. Вперше виконано підрахунок інтенсивності неогенового вулканізму Карпат на основі визначення загальної і питомої щільності теплової енергії, яка виділяється в процесі магматизму;
  • проведено детальне геохімічне та мінералого-петрографічне порівняння складу порід офіолітових асоціацій області Тетісу з ультраосновними та основними породами мезозою Українських Карпат. Доведено, що ці породи є комплементарними фрагментами офіолітів Тетісу;
  • на основі математичного моделювання вигину літосфери Заходу України і порівняльного аналізу відтворено геодинамічну історію цієї території на кайнозойському етапі. Вивчення тріщинуватості порід у різних тектонічних зонах вказаного регіону дозволило відтворити еволюцію полів напружень на час формування зовнішнього орогену Передкарпатського прогину та північно-західної окраїни Східноєвропейської платформи;
  • на основі використання методів басейнового аналізу, структурної геології і тектонічної геоморфології створено модель геодинаміки розломної тектоніки Передкарпатського прогину та його фундаменту. Результати досліджень будуть використані для пояснення особливостей формування та збереження покладів нафти і газу.

Відділом здійснюється наукове співробітництво з Польським державним геологічним інститутом (м. Варшава) та Карпатським відділенням цього ж Інституту (м. Краків). У результаті спільних НДР було створено геологічну карту пограничних територій Польських і Українських Карпат масштабу 1:200 000.

Відділ є координатором НДР, що виконуються по Карпатському регіону, у рамках завдань комісії з тектоніки, стратиграфії і палеогеографії КБГА.

За останні 5 років результати наукових досліджень працівників відділу опубліковані у 3 монографіях, 76 статтях, 14 тезах, у тому числі в закордонних виданнях, та викладені в одній дисертаційній роботі. Отримано одне авторське свідоцтво.

Відділ готує нові наукові кадри. Щорічно в аспірантурі навчаються майбутні науковці за спеціальністю “Геотектоніка”.

Завідувач відділу д. г.-м. н. О. С. Ступка нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України, Почесною грамотою Бюро Державного Західного наукового центру НАН України та Міннауки України; почесною відзнакою “Срібний нагрудний знак” ВГО “Спілки геологів України”.