Лабораторія спектральних і хімічних методів аналізу

Хіміко-аналітична лабораторія ІГГГК НАН України

Про лабораторію. Хіміко-аналітична лабораторія, яка є у складі ІГГГК НАН України, в черговий раз підтвердила свою технічну компетентність, пройшовши добровільне оцінювання системи керування вимірюваннями на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» та отримавши Свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями № РЛ 035/24 від 05 червня 2024 р., чинне 5 років, видане Львівським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації ДП «Львівстандартметрологія». У своїй діяльності хіміко-аналітична лабораторія керується Законами України, екологічними нормативними документами, законодавчими актами, статутом ІГГГК НАН України, “Положенням про вимірювальну лабораторію”, “Настановою з якості” і забезпечує проведення метрологічних робіт відповідно до галузі вимірювальних можливостей. Головною метою вимірювальної лабораторії в галузі забезпечення якості вимірювань є підтримування високого рівня проведення  вимірювань, одержання об’єктивної та достовірної інформації про фактичні значення показників об’єктів вимірювань, їхньої відповідності вимогам нормативних документів, методикам виконання вимірювань. Аналітичні дослідження проводять висококваліфіковані спеціалісти – хіміки-аналітики. Гарантуємо точність, надійність, швидкість виконання аналізів. Складаємо протокол одержаних результатів і робимо заключення про склад проби. Ми співпрацюємо як з організаціями так і з приватними особами. Аналітичні визначення. У хіміко-аналітичній лабораторії проводять широкий спектр досліджень різноманітних об’єктів довкілля:
  • дослідження властивостей і показників складу природних (поверхневих, підземних), питних та очищених стічних вод: органолептичних, водневого показника, масової частки сухого залишку, суспендованих речовин, макрокомпонентів, сполук нітрогену, мікроелементів, іонів хімічних елементів, АПАР, вільного двооксиду вуглецю, Оперм, ХПК, БСК5, розчиненого кисню, нафтопродуктів та фенолів;
  • визначення фізико-хімічних характеристик та показників складу ґрунтів: кислотно-основних характеристик, обмінної кислотності, ємності катіонного обміну, масової частки органічної речовини, карбонатів, сухого залишку водної витяжки, вмісту водорозчинних форм іонів, обмінних (рухомих), кислоторозчинних форм металів та їхнього валового вмісту;
  • визначення загального складу ґрунтів та гірських порід (в перерахунку на оксиди елементів);
  • визначення вмісту елементів у біоматеріалах.
Усі аналітичні дослідження виконують згідно з чинною нормативно-технічною документацією (ДСТУ, МВВ, КНД та ін.), яка є в розпорядженні лабораторії, власними методиками та наведеними в спеціальній літературі. Інформація про методи аналізу. Лабораторія обладнана необхідним устаткуванням та приладами, які забезпечують високу точність, оперативність і достовірність аналізу. Визначення проводяться органолептичним (присмак, запах, колір), ваговим (визначення сухого залишку, вмісту сульфатів, нафтопродуктів), титрометричним (визначення твердості, лужності. вмісту хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів, кальцію, магнію, розчиненого кисню, вільного двоокису вуглецю, окисності, БСК, ХСК, брому, йоду та ін.), потенціометричним (вимірювання рН, визначення вмісту фторидів), спектрофотометричним (визначення амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, кремнію, бору, заліза загального, аніонних поверхнево-активних речовин, фенолів та ін.,) та атомно-абсорбційним (визначення натрію, калію, літію, стронцію та ряду важких металів (міді, цинку, марганцю, кобальту, нікелю, кадмію, свинцю, хрому, срібла у водах та ґрунтових витяжках) методами. Градуювання засобів вимірювальної техніки і контроль правильності результатів вимірювань проводять із використанням стандартних зразків (ДСЗУ). Вартість аналізу договірна і залежить від набору показників, які потрібно проаналізувати та кількості проб, переданих на дослідження, та розраховується для кожного замовлення окремо. Контакти. Адреса: Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3а, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (хіміко-аналітична лабораторія) E-mail: igggk@mail.lviv.ua Тел. приймальні Інституту  (032)263-25-41 ; факс 263-22-09 моб. тел. +380975245488 (з 10 до 18 год)