Лабораторія спектральних і хімічних методів аналізу

Лабораторія спектральних і хімічних методів аналізу

Про лабораторію Лабораторія спектральних і хімічних методів аналізу (ЛСХМА), яка є у складі ІГГГК НАН України, вже вчетверте атестована Львівським регіональним державним центром стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду об’єктів довкілля (свідоцтво про атестацію № РЛ 015/19 від 6 березня 2019 р., чинне 5 років). Scientific Analysis У своїй діяльності ЛСХМА керується Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (№1765-1V від 15 червня 2004 р.), “Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі” (затвердженими Наказом Держспоживстандарту України за № 71 від 29.03.2005 р. та в Міністерстві юстиції України за № 392/10672 від 13 квітня 2005 р.), законодавчими актами, статутом ІГГГК НАН України, “Положенням про вимірювальну лабораторію”, “Настановою з якості” і забезпечує проведення метрологічних робіт відповідно до галузі атестації. Головною метою вимірювальної лабораторії в галузі забезпечення якості вимірювань є підтримування високого рівня проведення  вимірювань, одержання об’єктивної та достовірної інформації про фактичні значення показників об’єктів вимірювань, їхньої відповідності вимогам нормативних документів, методикам виконання вимірювань. Аналітичні дослідження проводять висококваліфіковані спеціалісти – хіміки-аналітики. Гарантуємо точність, надійність, швидкість виконання аналізів. Складаємо протокол одержаних результатів і робимо заключення про склад проби. Ми співпрацюємо з організаціями та з приватними особами. Аналітичні визначення У лабораторії виконують широкий спектр досліджень різноманітних об’єктів довкілля: > дослідження властивостей і показників складу природних (поверхневих, підземних), питних та очищених стічних вод: органолептичних, водневого показника, масової частки сухого залишку, суспендованих речовин, макрокомпонентів, сполук нітрогену, мікроелементів, іонів хімічних елементів, АПАР, вільного двооксиду вуглецю, Оперм, ХПК, БСК5, розчиненого кисню, ароматичних вуглеводнів та фенолів > визначення фізико-хімічних характеристик та показників складу ґрунтів: кислотно-основних характеристик, обмінної кислотності, ємності катіонного обміну, масової частки органічної речовини, карбонатів, сухого залишку водної витяжки, вмісту водорозчинних форм іонів, обмінних (рухомих), кислоторозчинних форм металів та їхнього валового вмісту > аналіз концентрації елементів у гірських породах > визначення вмісту елементів у біоматеріалах Усі аналітичні дослідження в ЛСХМА здійснюють згідно з чинною НТД (ГОСТи, ДСТУ та ін.), яка є в розпорядженні лабораторії, та власними методиками і наведеними в спеціальній літературі. Інформація про методи аналізу Лабораторія обладнана необхідним устаткуванням та приладами, які забезпечують високу точність, оперативність і достовірність аналізу. Органолептичні показники, рН, Eh масову частку сухого залишку, суспендованих речовин вод та ґрунтів вимірюють органолептичним, ваговим, фотометричним та потенціометричним методами. Визначення вільного двооксиду вуглецю, Оперм, ХПК, БСК5, розчиненого кисню у водах виконують титрометрично. Вміст макрокомпонентів, мікроелементів, сполук нітрогену визначають ваговим, об’ємним, потенціометричним та фотометричним методами. Кількісні аналізи вод, екстрактів проб різного походження (ґрунтів, порід, біоматеріалів) на вмісти найпоширеніших елементів (зокрема екологічно шкідливих, токсичних важких металів), ємності катіонного обміну в ґрунтах виконують атомно-абсорбційним та спектрофотометричним методами. Визначення АПАР, ароматичних вуглеводнів та фенолів у водах різного походження здійснюють методами УФ- та видимої спектрометрії. Валовий вміст елементів у ґрунтах, гірських породах визначають методами кількісного емісійного спектрального аналізу. Градуювання засобів вимірювальної техніки і контроль правильності результатів вимірювань проводять із використанням стандартних зразків (ДСЗУ). Вартість аналізу Пропонуємо провести аналіз за рекомендованим переліком показників:
фізичних та органолептичних показників (смак, запах, забарвленість, каламутність, рН, Eh, розчинений кисень, вільний СО2) 160 грн
макрокомпонентного складу (сухий залишок, завислі речовини, загальна твердість, кальцій, магній, натрій, калій, хлориди, сульфати, гідрокарбонати) 490 грн.
санітарно-хімічних показників (амоній, нітрити, нітрати, Оперм., ХПК, фосфати) 400 грн.
специфічних біологічно активних  компонентів (фториди, ферум, ортоборна кислота, бром, йод, метакремнієва кислота, сірководень) 520 грн.
показників безпеки (леткі феноли, стронцій, манган, купрум, плюмбум, цинк, кадмій, арсен, алюміній, хром, барій, молібден, ванадій, титан, кобальт, нікол, літій, аргентум АПАР) від 60 грн. за компонент
Ціни вказані з урахуванням ПДВ.

При серійному аналізі (більше 5 проб) вартість аналізу зменшується.

 Контакти Адреса: Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3а. Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (лабораторія спектральних і хімічних методів аналізу) E-mail: igggk@mail.lviv.ua Тел. приймальні інституту  (032)  263-25-41 ; факс 263-22-09             моб. тел. +380975245488 (з 10 до 15 год) Сертифікат_2019