Відділ проблем нафтової геофізики

ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ НАФТОВОЇ ГЕОФІЗИКИ Завідувач відділу кандидат геол.-мінерал. наук, с.н.с  І. М. Куровець, тел. +38032 263 92 16, e-mail  i.kurovets@gmail.com У відділі працює 17 співробітників, серед них 4 кандидати наук, 1 н.с., 2 м.н.с., 5 провідних інженерів.   Відділ створено у 1975 р. під керівництвом кандидата геолого-мінералогічних наук Г. І. Петкевича. Основне завдання — теоретичне та експериментальне обгрунтування принципів і методів геофізичної діагностики складу, будови і фізичного стану порід в осадових розрізах з метою вивчення глибинної будови земних надр і прогнозування нафтогазових покладів та інших горючих копалин. За час існування у відділі працювали відомі вчені і спеціалісти в області геофізики і геології. Серед них: доктори геолого-мінералогічних наук Г. І. Петкевич, І. Д. Гофштейн, Р. С. Копистянський, В. Г. Осадчий, С. О. Лизун, кандидати геолого-мінералогічних наук Б. М. Улізло, А. Х. Сергатюк, В. С. Сизоненко, В. В. Лещук, Р. П. Морошан, Х. Б. Заяць та інші. Очолювали відділ д.г.-м.н., проф. Г. І. Петкевич 1975–1991 рр. , д.г.-м.н., проф. С.О. Лизун , 1991–2000 рр., з 2000 р. – к.г.-м.н. І. М. Куровець. Основні наукові напрями діяльності відділу, затверджені Науковою радою Інституту:
  • вивчення умов формування та закономірностей розміщення покладів вуглеводнів за геолого-геофізичними даними;
  • створення фізико-геологічних основ нових технологій геофізичної діагностики осадових товщ.
Упродовж 2012–2017 рр.  відділ брав участь у виконанні низки програм ВНЗ НАН України «Нафтогазоносність і нафтогазоутворення», «Наукове забезпечення нарощування запасів корисних копалин (природних ресурсів) в Україні», «Проблеми геоекологічної безпеки України», «Розвиток геологічних, геофізичних наук, технологій і нарощування ресурсів корисних копалин в Україні та вивчення, прогнозування і мінімізація надзвичайних ситуацій». Колектив відділу виконав низку тем і продовжує виконувати науково-дослідні завдання у рамках наступних фундаментальних дослідницьких тем: Б-ІІІ-05-11 Петрофізичні критерії нафтогазоносності основних продуктивних літолого-стратиграфічних комплексів України. Б-ІІІ-05-16 Теоретично-експериментальні засади діагностики нетрадиційних покладів вуглеводнів за петрофізичними критеріями Комплексні теми в межах ІГГГК НАН України: Б-ІІ-01-12  Проблеми освоєння ресурсів «сланцевого» газу заходу України Б-ІІ-02-12 Геоекологічні проблеми Заходу України (на прикладі Львівської області) Б-ІІІ-02-17    Особливості геологічної будови земної кори заходу і півдня України та їх вплив на формування покладів корисних копалин Б-ІІІ-03-17 Геологічний моніторинг надзвичайних ситуацій території Червоноградського геолого-промислового району Львівсько-Волинського вугільного басейну Комплексні теми в межах Інститутів ВНЗ НАН України: ІІ-02-13 Вивчення геолого-петрофізичних властивостей порід вуглепородної товщі для якісної інтерпретації 3D сейсморозвідки з метою виділення перспективних газонасичених ділянок (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України  «Використання 3D сейсморозвідки з метою промислового видобування газу та дегазації вугільних пластів») Комплексна тема в межах Інститутів різних відділень НАН України: Проект УНТЦ № 5726 Методико-програмний комплекс для сейсмоакустичної розвідки сланцевих газів на основі адекватних моделей структурної механіки Міжнародний проект Дослідження палеозою, мезозою і міоцену на перетині кордону південно-східної частини Польщі і західної частини України (розпорядження НАН України № 793 від 15.12.2014 р.) в рамках Угоди про наукову співпрацю між НАН України і Польською АН у 2015–2017 рр. На замовлення НАК Нафтогаз України на госпдоговірних засадах виконана тема: Петрофізичні моделі  тріщинуватих, карбонатних  і низькопористих колекторів Західного нафтогазоносного регіону. У відділі  налагоджена співпраця як з вітчизняними, так і закордонними науковими організаціями, в т.ч. Інститутом геологічних наук Польської академії наук, Державним геологічним та досліднициким інститутом Республіки Польща, Київським національним університетом, ІФТУНГ, Інститутом геотехнічної механіки ім. Н. П.Полякова НАНУ, НАК «Нафтогаз України» Протягом 2012–2017 років опубліковано у співавторстві 5 колективних монографій, в т.ч. 4 книги в колективній монографії «Нетрадиційні поклади вуглеводнів України»,  8 статей у зарубіжних та національних журналах, в т.ч. доповідях НАН України.   Результати досліджень доповідалися на конференціях різних рівнів (24 тез доповідей), в т.ч. 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 Copenhagen, Denmark, 4–7 June 2012, Conference ”GeoShale-2012” 14–16 May 2012, Warsaw, Poland, GeoShale-2014, The 2nd International conference Dedicated to Mudrocks, 24-26 september 2014, Warsaw, 31stIAS Meeting of Sedimentology 22-25 June 2015, Krakow,Petroleum Systems of Alpine-Mediterranean Fold Belts and Basins,19-20.05.2016, Bucharest, Romania, SEISMIX 2016 Seismology at the crossroads, UK, 15-18.05. 2016. Надалі перспективи фундаментальних наукових досліджень відділу пов’язані з розвитком нових принципів і методів геофізичної діагностики нафтогазоносних об’єктів на основі вивчення складнопобудованих колекторів нафти та газу та створення їх геолого-петрофізичних моделей: розробкою теоретико-експериментальних засад діагностики нетрадиційних покладів вуглеводнів (сланцевий газ та нафта, газ ущільнених колекторів, метан вугільних родовищ) на основі дослідження впливу термобаричних умов на формування ємнісно-фільтраційних властивостей гірських порід, вивчення структури порового простору колекторів вуглеводнів, встановлення взаємозв'язків між ємнісно-фільтраційними, фізико-механічними і термобаричними параметрами.