Відділ проблем нафтової геофізики

Відділ проблем нафтової геофізики

Завідувач канд. геол.-мінерал. наук І. М. Куровець

До складу колективу відділу входить 24 працівники, серед яких 1 доктор та 5 кандидатів наук, 3 аспіранти.

Відділ створений 1975 р. з метою проведення досліджень з теоретичного та експериментального обґрунтування принципів і методів геофізичної діагностики складу, будови і фізичного стану порід в осадових розрізах, вивчення глибинної будови земних надр і прогнозування нафтогазових покладів та інших горючих копалин.

Наукова і науково-організаційна діяльність відділу протягом 2000–2006 рр. здійснювалася відповідно до наукових напрямів, затверджених вченою радою ІГГГК НАН України, а саме:

  • вивчення умов формування та закономірностей розміщення покладів вуглеводнів за геолого-геофізичними даними;
  • створення фізико-екологічних основ нових технологій геофізичної діагностики осадових товщ.

У плані реалізації цих завдань упродовж 2001–2005 рр. виконано бюджетну тему “Розробка петрофізичних моделей складнопобудованих колекторів вуглеводнів на літогеодинамічній основі” та виконується розділ “Петрофізичні показники нафтогазоносності основних продуктивних комплексів Карпатської та Дніпровсько-Донецької нафтогазоносних провінцій” теми “Теоретичні передумови пошуку вуглеводнів в Україні”.

Основні результати досліджень:

  • розроблено геолого-петрофізичні моделі складнопобудованих колекторів (карбонатних і теригенних) із врахуванням їхніх літолого-фаціальних структурно-текстурних особливостей та термобаричних умов залягання;
  • створено еталонні уніфіковані петрофізичні моделі різних типів колекторів основних нафтогазоносних комплексів Дніпровсько-Донецької і Карпатської нафтогазоносних провінцій;
  • побудовано типові геолого-геофізичні моделі нижньокам’яновугільних відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини та петрофізичні моделі кремнисто-карбонатних колекторів із вторинною пористістю;
  • розроблено методику виділення та діагностики складнопобудованих колекторів у нижньокам’яновугільних рифових розрізах Срібненської депресії за даними ГДС і петрофізики;
  • розроблено геолого-математичну модель формування тріщинних колекторів у менілітових відкладах Карпатської нафтогазоносної провінції;
  • визначено закономірності розподілу початкових пластових температур та тисків як по латералі, так і у вертикальному розрізі нафтогазоносних регіонів України. Розраховано термобаричні коефіцієнти продуктивних горизонтів та встановлено їх зв’язок з фазовим складом вуглеводнів окремих нафтогазових родовищ. Встановлено, що врахування закономірностей розподілу геотермічних параметрів при визначенні петрофізичних властивостей порід-колекторів підвищує ефективність моделювання пластового середовища.

Співробітники відділу займаються також вирішенням проблем екології і охорони навколишнього середовища. Проводяться еофізичні та геохімічні дослідження з виявлення забруднених нафтопродуктами зон, місць інфільтрації відстоюваних вод на дамбах, діагностики і оконтурення карстів, виявлення можливих провалів на соляних і сірчаних родовищах Передкарпаття. Розроблено апаратурно-методичний комплекс еколого-геофізичного моніторингу навколишнього геологічного середовища.

Наукове співробітництво здійснюється з УкрДГРІ, ІФНТУНГ, Карпатським відділенням інституту геофізики НАН України, Польським геологічним інститутом (м. Варшава), НУ “Львівська політехніка”. Виконано низку науково-дослідних робіт на замовлення ВАТ “Укрнафта”, ДК “Укргазвидобування”, ДП “Науканафтогаз”, ГПУ “Львівгазвидобування”, ДП “Західукргеологія”. Відділ активно співпрацює з міжнародними організаціями. Так, у 2001–2003 рр. разом зі спеціалістами НУ “Львівська політехніка” реалізовано проект Українського Науково-Технологічного Центру, фінансований урядом США, під час виконання якого була задіяна наукова база Польського інституту геофізики та Геофізичної обсерваторії Фінляндії.

Співробітники відділу протягом 2000–2006 рр. опублікували у співавторстві дві колективні монографії, 32 статті в наукових журналах, 64 – у працях, матеріалах і тезах доповідей численних наукових конференцій, отримали три патенти України на винаходи.

Завідувач відділу І. М. Куровець нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України та “Медаллю В. І. Лучицького”, йому присвоєно звання “Почесний розвідник надр”.