Відділ геології і геохімії твердих горючих копалин

Відділ геології і геохімії твердих горючих копалин

Завідувач канд. геол.-мінерал. наук, с.н.с.  А. В. Побережський Відділ геології ігеохімії твердих горючих копалин створений 1965 р. і спочатку називався “Відділ геології вугілля”. Першим керівником був кандидат геолого-мінералогічних наук, а з 1975 р. доктор геолого-мінералогічних наук В. О. Кушнірук. У 1985 р. відділ очолив академік НАН України В. Ю. Забігайло. Упродовж 1996–1998 рр. обов’язки завідувача відділу виконував канд. геол.-мінерал. наук О. Є. Іванців, з 1998 по 2003 р. – доктор геол.-мінерал. наук В. І. Узіюк, з 2003 по 2013р. – канд. геол.-мінерал. наук С. І. Бик, а з 2013 р. - канд. геол.-мінерал. наук - А. В. Побережський.  

Головними напрямами досліджень відділу є:

  • теорія вуглеутворення, вивчення закономірностей формування і поширення вугленосних товщ
  • проблеми формування і розміщення метановугільних родовищ
  Наукові розробки відділу спрямовані на дослідження і вирішення ряду актуальних питань вугільної геології. Співробітниками відділу проводиться:
  • вивчення вугленосних формацій південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи;
  • дослідження літолого-фаціальних особливостей, палеогеографічної обстановки нагромадження вихідної речовини та морфологічної будови вугільних пластів вугленосної формації Львівського палеозойського прогину;
  • дослідження властивостей вугілля та вуглевмісних порід Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну;
  • вивчення питання генерації вуглеводневих газів у процесі вуглефікації органічної речовини та їх абіогенне походження, пов’язане з глибинними процесами Землі;
  • аналіз впливу колекторських властивостей вугілля та вуглевмісних порід на газоносність вугленосної товщі;
  • встановлення залежності розподілу газів у вугільних пластах і вуглевмісних породах від диз’юнктивних тектонічних порушень;
  • вивчення викидонебезпечності вуглепородного масиву Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну;
  • дослідження впливу внутрішньоформаційних та епігенетичних розмивів на дегазацію вугільних пластів.
Особлива увага приділялась вивченню вугілля глибинних горизонтів візейського ярусу, оскільки промислові запаси серпуховського вугілля у Львівсько-Волинському басейні обмежені і перспектива розвитку басейну пов’язана саме з візейськими утвореннями. У відділі функціонують мас-спектрометрична та хроматографічна лабораторії, які виконують експериментальні дослідження якісних показників вугілля і вмісних порід (хіміко-технологічних, хімічних, фізичних, вуглепетрографічних). Результати досліджень були викладені в численних наукових звітах та публікаціях у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. У відділі працює 14 співробітників, у тому числі 3 кандидати наук. Співробітники відділу взяли активну участь у численних міжнародних наукових конференціях, у тому числі: 7-ма та 8-ма Європейська вугільна конференція (Львів, 2008; Дармштадт, 2010), 3-ій польський геологічний  конгрес (Вроцлав, 2016). Відділ геології і геохімії твердих горючих копалин разом з іншими відділами Інституту є базовою структурою Наукової Ради НАН України з проблеми “Геологія і геотехнологія горючих копалин”.