Лабораторія проблем геоекології

Виконувач обов᾽язків керівника лабораторії к. г. н. Галина Медвідь

Лабораторія проблем геоекології створена при відділі геології і геохімії твердих горючих копалин. У різні роки її назву послідовно змінювали зі зміною основних напрямків Інституту: з 1953 по 1964 рр. – відділ гідрогеології і інженерної геології (к. т. н. В. П. Лінецький); з 1964 по 1967 рр. – відділ міграції нафти (д. г.-м. н., професор В. П. Лінецький); з 1967 по 1983 рр. – відділ гідрогеології нафтогазоносних провінцій (к. г.-м. н. В. В. Колодій); з 1983 по 1989 рр.  – лабораторія гідрогеології і гідрогеохімії нафтогазоносних провінцій відділу геології нафти і газу (д. г.-м. н. В. В. Колодій); 1989 по 2010 рр. – відділ нафтогазової гідрогеології, геохімії і охорони гідросфери (д. г.-м. н., професор В. В. Колодій, 1967–2003 рр.; к. г.-м. н. М. І. Спринський, 2003-2004 рр.; к. г. н. Р. П. Паньків, 2004–2010 рр.); з 2010-2020 р.  – лабораторія проблем геоекології при відділі геології і геохімії твердих горючих копалин (до 2019 – к. г. н. Р. П. Паньків, на сьогодні – к. г. н. Г. Б. Медвідь).

На основі вирішення методичних і практичних питань інженерної геології та теоретичних проблем міграції нафти сформовані уявлення про глибинне походження нафти (В. П. Лінецький). На підставі лабораторних досліджень обґрунтовано формування хлоридних кальцієво-натрієвих вод на основі катіонного обміну у системі вода-порода (В. Г. Ткачук, С. З. Сайдаковський, С. М. Цвик). Виконані інженерно-геологічні дослідження та вивчено антропогені відклади західних областей України (М. С. Демедюк, А. Б. Богуцький, М. Г. Перцович). Гідрогеологічні дослідження проведено на основі аналізу органічної та неорганічної складових водорозчинної речовини (С. В. Нєчина, С. Г. Галах, В. І. Мигович, Я. А. Закотіна та ін.).

Детально проаналізовані гідрогеологічні умови нафтогазоносних комплексів Карпатської (В. В. Колодій, К. С. Гавриленко, В. М. Щепак, М. І. Спринський, В. Г. Гарасимчук, Р. П. Паньків, Г. Б. Медвідь), Дніпровсько-Донецької  (В. В. Колодій, Б. Й. Нудик, Л. К. Гуцало), Кримсько-Причорноморської (В. В. Колодій, О. Д. Штогрин, І. М. Доленко (Ліхоманова), Т. П. Сиван) нафтогазоносних провінцій та Волино-Подільської нафтогазоносної області (В. В. Колодій, В. М. Щепак, Р. П. Паньків, В. Ю. Гарасимчук, Г. Б. Медвідь, М. В. Кость, О. В. Телегуз) у зв’язку з обґрунтуванням показників регіональної та локальної нафтогазоносності.

У лабораторії проблем геоекології працює 10 співробітників, серед яких 3 кандидати геологічних і 1 кандидат географічних наук.

Лабораторією виконуються науково-дослідні роботи за такими основними напрямками:

 • регіональна гідрогеологія нафтогазоносних провінцій
 • природа і аспекти формування підземних вод, гідрогеологічні умови міграції, формування і розміщення покладів нафти і газу
 • гідрогеологічні критерії нафтогазоносності
 • особливості мінеральних вод
 • проблеми охорони довкілля

У галузі охорони довкілля (природних вод і ґрунтів) виконуються наступні науково-дослідницькі роботи:

■ встановлення особливостей поширення форм елементів у ґрунтах

■ встановлення можливостей ґрунтів як рецепторів забруднень та розробка рекомендацій застосування штучних типів фізико-хімічних бар’єрів на шляху міграції забруднень

■ визначення меж природних можливостей вод і ґрунтів до самоочищення

■ встановлення ареалів поширення забруднень у ґрунтових водах і ґрунтах

■ оцінка напрямків та швидкостей міграції плям забруднень у геологічному середовищі

■ встановлення ступеня захищеності підземних вод

■ прогноз стійкості систем природних вод до забруднення

■ оцінка якості питних і мінеральних вод за хімічним складом

■ оцінка якості вод для технологічних потреб окремих підприємств

■ проведення моніторингу за впливом окремих промислових підприємств і споруд на природні води та ґрунти прилеглих територій

■ картування інтенсивності техногенного навантаження на природні води і ґрунти

■ дослідження хімічного забруднення атмосферних опадів

■ розробка рекомендацій із захоронення промислових стоків у глибокі водоносні горизонти.

 

До основних  наукових досягнень лабораторії слід віднести:

 • з’ясовано гідрогеологічні і гідрогеохімічні особливості нафтогазових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції та Волино-Подільської нафтогазоносної області. Вивчено регіональні і локальні гідрогеохімічні, гідродинамічні та термобаричні умови цих структур
 • розроблено генетичну класифікацію гідрогеохімічних аномалій і показано їх значення як критеріїв під час пошуків нафти і газу
 • запропоновано гідрогеологічні критерії, які вказують на шляхи і напрямки міграції нафти, її час і тривалість, фізичний стан мігруючих вуглеводнів у різних гідрогеологічних умовах
 • з’ясовано гідродинамічні і гідрогеологічні умови нафтогазоносності північно-західного шельфу Чорного моря в межах Північнопричорноморського водонапірного басейну
 • досліджено гідрогеохімічні умови концентрації рідкісних лужних елементів і стронцію та їхнє нафтогазопошукове значення в Карпатській НГП
 • створено банк гідрогеологічних даних “Фізико-хімічні властивості і склад підземних вод Карпатської нафтогазоносної провінції” як основу комплексного інформаційно-пошукового забезпечення задач нафтогазоносної геології
 • досліджено геолого-гідрогеологічні умови і теоретично обґрунтовано можливість підземного магазинування в надрах токсичних супутніх і стічних вод підприємств гірничої і хімічної промисловості. Зроблено оцінки перспективних обсягів і надійності захоронення, що виключає можливість забруднення прісних вод
 • проведено еколого-геохімічні дослідження форм знаходження важких металів у ґрунтах м. Львова та його околиць; встановлено зв’язки металів із гранулометричним складом і фізико-хімічними показниками ґрунтів та характеристиками елементарних геохімічних ландшафтів; виявлено типоморфні елементи техногенного забруднення площ, розташованих у різних геолого-геоморфологічних районах; встановлено зв’язок коефіцієнта біологічного поглинання з водорозчинною та легкообмінною формами елементів
 • досліджено характер антропогенного забруднення поверхневих вод та алювіальних відкладів басейну р. Дністер; встановлено наявність регіонального забруднення поверхневих вод басейну фенолами та нафтопродуктами
 • з’ясовано ступінь техногенного впливу об’єктів нафтовидобутку на поверхневі води в басейні р. Стрий; проведено відповідне екологогідрогеохімічне районування регіону
 • за результатами гідрогеохімічних досліджень мікроелементного складу мінеральних вод Українських Карпат в окрему групу виділено вуглекислі води, збагачені калієм, цезієм, стронцієм, кальцієм та залізом, і теоретично обґрунтовано можливість їх використання як природних радіопротекторів
 • проведено еколого-геохімічні дослідження поверхневих та ґрунтових вод і ґрунтів в зоні впливу гірничовидобувних підприємств Львівської області; встановлено джерела та шляхи надходження забруднювачів

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок: Технології виявлення і оцінки покладів корисних копалин, їх раціонального, екологічно безпечного видобування. Лабораторією проблем геоекології виконується робота з відомчої тематики за темами: Б-ІІІ-06-16 “Гідрогеологічні умови формування, збереження вуглеводневих покладів та геоекологічні проблеми нафтогазовидобутку у Зовнішній зоні Передкарпатського прогину”, Б-ІІІ-02-17 “Особливості геологічної будови земної кори заходу і півдня України та їх вплив на формування покладів корисних копалин”, Б-ІІІ-03-17 “Геологічний моніторинг надзвичайних ситуацій території Червоноградського геологопромислового району Львівсько-Волинського вугільного басейну”.

За результатами досліджень у 2015 році розроблена і подана для впровадження в ГПУ “Львівгазвидобування” рекомендація “Прогноз нафтогазоносності осадових товщ Львівського палеозойського прогину на основі гідрогеологічних ознак” (за темою Б-ІІІ-06-11 “Гідрогеоекологічні дослідження Львівського прогину у зв’язку з нафтогазоносністю” / автори Р. П. Паньків, Г. Б. Медвідь, В. Ю. Гарасимчук , М. В. Кость, О. В. Телегуз), а підсумком розробки теми Б-ІІІ–10-18 “Дослідження особливостей геологічної будови земної кори Західного регіону України у зв’язку із пошуками нафтогазових і метановугільних покладів” стала рекомендація “Гідрогеологічні моделі формування і збереження покладів газових і нафтових родовищ регіональних та локальних структур за результатами палеогідродинамічних досліджень” автори Г. Б. Медвідь, В. Ю. Гарасимчук , М. В. Кость, О. В. Телегуз), яку прийняло до впровадження “ТОВ Навігатор-Комплект”. Матеріали даних рекомендацій прийняті для використання і впровадження при розробці подальших прогнозно-оціночних робіт в контексті нафтогазоносності на території Львівського прогину на подальші роки.

 

Співробітиця лабораторії Кальмук С. Д. спільно з Лук’янчуком Д. В. (відділ проблем геотехнології горючих копалин) вибороли грант для молодих вчених НАН України на тему: “Термодинамічна модель будови розсіяної органічної речовини та визначення нафтогазоносності сланцевих порід Українських Карпат”.

Науковий потенціал лабораторії є достатньо високим, щоб успішно розвивати головні напрямки досліджень Інституту – гідрогеологічні умови формування та збереження вуглеводневих покладів, геоекологічні проблеми заходу України та розробка наукових засад енергоефективних геотехнологій.